18.04.2019  –  Аудандық мәслихаттың 2018 жылғы 24 желтоқсандағы   № 303 «2019 – 2021 жылдарға арналған Темір аудандық бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспасөз – релизі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы4 желтоқсандағы   «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Кодексінің 9 бабының 2 тармағына, 106 бабының 4 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін–өзі басқару туралы» Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес:

 

1. Темір аудандық мәслихатының 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 303 «2019–2021 жылдарға арналған Темір аудандық бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3-10-233 тіркелген, 2019 жылғы 9 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілердің эталондық бақылау банкінде электрондық түрде жарияланған) шешіміне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1 тармақта:

1)  тармақшада:

кірістер –«5 653 964» сандары «6 435 560» сандарымен ауыстырылсын;

салықтық емес түсімдер – «873 103» сандары «573 103» сандарымен ауыстырылсын;

трансферттер түсімдері – «2 218 808» сандары «3 300 404» сандарымен ауыстырылсын;

2) тармақшада:

шығындар – «5 675 295» сандары «6 454 044,7» сандарымен ауыстырылсын;

5) тармақшада:

бюджет тапшылығы – «- 88 703» сандары «- 85 856,7» сандарымен ауыстырылсын;

6) тармақшада:

бюджет тапшылығын қаржыландыру – «88 703» сандары «85 856,7» сандарымен ауыстырылсын;

6 тармақта:

екінші абзацта:

«32 500» сандары «231 470» сандарымен ауыстырылсын;

алтыншы абзацта:

«34 908» сандары «63 188» сандарымен ауыстырылсын;

жетінші абзацта:

«234 180» сандары «537 298» сандарымен ауыстырылсын;

тоғызыншы, оныншы, он бірінші, он екінші, он үшінші абзацтар алып тасталсын;

мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:

бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарының мұғалімдері мен педагог-психологтарының еңбегіне ақы төлеуді ұлғайтуға – 400 000 мың теңге;

аз қамтылған көп балалы отбасыларға коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін сатып алуға – 16 500 мың теңге;

«Ауыл - Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға – 88 164 мың теңге;

мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге – 31 165 мың теңге;

7 тармақта:

мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға және (немесе) реконструкциялауға – 115 595 мың теңге;

9 тармақта:

он үшінші абзацта:

«50 000» сандары «0» санымен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

жалпы білім беруге – 300 000 мың теңге;

10 тармақта:

екінші абзацта:

«29 044» сандары «63 158» сандарымен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға және (немесе) реконструкциялауға – 12 844 мың теңге бекітуге ұсынылады.

        «Аудандық мәслихаттың 2018 жылғы 24 желтоқсандағы №303                  «2019 – 2021 жылдарға арналған Темір аудандық бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешімнің жобасы

temirmaslihat.kz сайтында 2019 жылғы 18 сәуірде, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет-порталында 18 сәуір 2019 жылы орналастырылды. Көпшілікпен талқылау мерзімі 2019 жылдың 3 мамырына дейін.   

 Темір аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

----------------

 18.04.2019 – Пресс – релиз к  проекту решения Темирского районного маслихата «О внесении изменений и дополнений  в решение районного маслихата от 24 декабря 2018 года № 303 «Об утверждении Темирского районного бюджета на 2019 – 2021 годы» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 9, пунктом 4 статьи 106 Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года «Бюджетный кодекс Республики Казахстан»,  подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

         1. Внести в решение Темирского районного маслихата от 24 декабря 2018 года № 303 «Об утверждении Темирского районного бюджета на 2019 – 2021 годы» (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов №3-10-233, опубликованное 9 января 2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения и дополнения:

в пункте 1:

в подпункте 1):

доходы – цифры «5 653 964» заменить цифрами «6 435 560»;

неналоговые поступление – цифры «873 103»  заменить цифрами «573 103»;

         поступления трансфертов – цифры «2 218 808» заменить цифрами 

«3 300 404»;

в подпункте 2):

затраты – цифры «5 675 295» заменить цифрами «6 454 044,7»;

в подпункте 5):

дефицит бюджета – «- 88 703» заменить цифрами «- 85 856,7»;

в подпункте 6):

финансирование дефицита бюджета – «88 703» заменить цифрами                   «85 856,7»;

в пункте 6:

во втором абзаце:

цифры «32 500» заменить цифрами «231 470»;

в шестом абзаце:

цифры «34 908» заменить цифрами «63 188»;

в седьмом абзаце:

цифры «234 180» заменить цифрами «537 298»;

девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый абзацы исключить;

дополнить абзацами следующего содержания:

увеличение оплаты труда учителей и педагогов-психологов организаций начального, основного и общего среднего образования – 400 000 тысяч тенге;

приобретение жилья коммунального жилищного фонда для малообеспеченных многодетных семей – 16 500 тысяч тенге;

реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» – 88 164 тысяч тенге;

повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих – 31 165 тысяч тенге;

в пункте 7:

дополнить абзацем следующего содержания:

на строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда – 115 595 тысяч тенге;

в пункте 9:

в тринадцатом  абзаце:

цифры «50 000» заменить цифрами «0»;

дополнить абзацем следующего содержания:

на общеобразовательное обучение – 300 000 тысяч тенге;

в пункте 10:

во втором абзаце:

цифры «29 044» заменить цифрами «63 158»;

дополнить абзацем следующего содержания:

на строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда – 12 844 тысяч тенге

Проект решения «О внесении изменений и дополнений  в решение районного маслихата от 24 декабря 2018 года № 303 «Об утверждении Темирского районного бюджета на 2019 – 2021 годы» размещен на сайте temirmaslihat.kz 18 апреля 2019 года, на портале открытых нормативных правовых актов e-gov 18 апреля 2019 года. Срок публичного обсуждения до      3 мая 2019 года.                                 

Темирский районный отдел экономики и бюджетного планирования 

Решение рус

Решение каз

Прилож  рус

прилож каз