19.02.2020– «Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 429«2020– 2022жылдарға арналған Кеңестуы ауылдық округ бюджетін бекіту туралы»шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы»Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасынабаспа–релизі                                                            

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 9-1, 104 баптарына,Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

1. Аудандық маслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 429 «2020 – 2022 жылдарға арналған Кеңестуы ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне, оның ішінде2020 жылға келесідей өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

1) кірістер   82 313мың теңге:

         трансферттер түсімдері    79 061  мың теңге;

2) шығындар  82 659,9  мың теңге;

5) бюджет тапшылығы(профициті)  -346,9 мың теңге;

6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)346,9  мың теңге.

6-1. 2020 жылға арналған Кеңестуы ауылдық округ бюджетінде аудандық бюджеттен 7 200 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферт түсімі ескерілсін.

«Аудандық маслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 429«2020– 2022жылдарға арналған Кеңестуы ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» шешімінің жобасы temirmaslihat.kz сайтында 2020 жылғы 19ақпанда, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет-порталында 2020  жылғы 19ақпанда  орналастырылды.  

 Кеңестуы  ауылдық округі әкімінің аппараты

------

19.02.2020– Пресс–релизк  проекту решения Темирского районного маслихата«О внесении изменений и дополненияв решениерайонного маслихата от 6 января 2020 года № 429 «Об утверждении  бюджета  Кенестуского сельского округа на2020-2022 годы» 

В соответствии со статьями 9-1,104 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января  2001 года  «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1. Внести в решение районного маслихата от 6 января 2020 года № 429 «Об утверждении бюджета Кенестуского сельского округа на 2020-2022 годы» следующие изменения и дополнение:

1) доходы   82 313 тысяч тенге:

поступления трансфертов    79 061 тысяч тенге;

2) затраты 82 659,9 тысяч тенге;

5) дефицит ( профицит)  бюджета   - 346,9 тысяч тенге;

6) финансирование дефицита(исползование профицита) бюджета 346,9 тысяч тенге.

6-1. Учесть в бюджете Кенестуского сельского округа на 2020 год поступление целевого текущего трансферта из районного бюджета в сумме 7 200 тысяч тенге.

Проект решения «О внесении изменений и дополнения в решение  районного маслихата от 6 января 2020 года № 429 «Об утверждении бюджета Кенестуского сельского округа на 2020-2022 годы»размещен на сайте temirmaslihat.kz 19 февраля2020 года, напортале открытых нормативных правовых актов e-gov19февраля 2020 года. 

Аппарат  акима Кенестуского  сельского округа

подробнее