06.04.2020  –  Темір аудандық мәслихатының «Аудандық мәслихаттың 2016 жылғы 11 сәуірдегі № 15 «Темір ауданында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидаларын бекіту туралы» шешіміне толықтыру енгізу туралы» шешімінің жобасына  баспасөз – релизі 

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы  

4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 56 бабының 1 тармағының  
4) тармақшасына   және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы  
21 мамырдағы № 504 «Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» қаулысына сәйкес Темір аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 

1. Аудандық мәслихаттың 2016 жылғы 11 сәуірдегі № 15 «Темір      ауданында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және    мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау         қағидаларын бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік     тіркеу Тізілімінде № 4903 тіркелген,  2016 жылы 20 мамырда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің «Әділет» ақпараттық–құқықтық жүйесінде жарияланған) шешіміне келесідей толықтыру енгізілсін:  

жоғарыда көрсетілген шешіммен бекітілген Темір ауданында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының  тізбесін  айқындау  қағидаларында: 

 келесі мазмұндағы  13-1) тармақшасымен толықтырылсын: 

«13-1. Қазақстан Республикасының аумағында төтенше жағдай енгізілген  кезде біржолғы әлеуметтік көмек 20 000 (жиырма мың) теңге мөлшерінде көрсетіледі: 

1)  әрбір адамға табыстарын есепке алмай, І, ІІ және ІІІ топтағы мүгедектерге, он алты жасқа дейінгі мүгедек балаларға, мүгедек баланы тәрбиелеп отырған тұлғаларға «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес акционерлік қоғамының Ақтөбе облысы бойынша филиалының әлеуметтік қамтамасыз ету бойынша Темір аудандық бөлімшесінің тізімі негізінде; 

2) әрбір адамға табыстарын есепке алмай, онкологиялық аурулардан зардап шегетін азаматтарға, иммуножетіспеушілік вирусы инфекциясын жұқтырғандарға және туберкулездің әртүрлі түрімен ауыратын науқастарға, «Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Темір  аудандық ауруханасы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны берген тізімдері негізінде; 

3)  әрбір адамға табыстарын есепке алмай, «Темір аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің әлеуметтік қызметкерлері қызмет көрсететін жалғыз тұратын қарт азаматтарға; 

4) отбасының әрбір мүшесіне шаққандағы табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 1 (бір) еселенген мөлшерінен аспайтын аз қамтамасыз етілген отбасыларға, арнайы аудандық комиссия бекіткен ауылдық округ әкімдері ұсынған тізімдердің негізінде. 

Әлеуметтік көмек төтенше жағдай кезеңінде әрекет етеді және бір адамға тек бір санат бойынша беріледі. 

Әлеуметтік көмек құжаттарсыз көрсетіледі және төтенше жағдай тоқтатылған жағдайда төлем тоқтатылады.». 

          Темір аудандық мәслихатының «Аудандық мәслихаттың 2016 жылғы 11 сәуірдегі № 15 «Темір ауданында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидаларын бекіту туралы» шешімінің жобасы temirmaslihat.kz сайтында 2020  жылғы 6 сәуірінде  e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің  интернет - порталында 6 сәуірінде  2020 жылы орналастырылды. 

Темір аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 

------------

 06.04.2020  Пресс – релиз  к  проекту  решения Темирского районного  маслихата  «О внесении дополнения в решение районного маслихата  от  11 апреля 2016 года № 15 «Об утверждении  Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Темирском районе»  

В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», подпунктом 4) пункта 1 статьи 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 504 «Об утверждении типовых правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан»Темирский районный маслихат РЕШИЛ: 

1. Внести в решение  районного маслихата от 11 апреля 2016 года               15 «Об утверждении  Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Темирском районе» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4903, опубликованное 20 мая 2016 года в информационно–правовой системе нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет») следующие дополнения: 

Правила оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Темирском районе, утвержденных вышеуказанным решением: 

дополнить пунктом 13-1 следующего содержания: 

«13-1. Единовременная социальная помощь на период действия чрезвычайного положения на территории Республики Казахстан в размере 20 000 (двадцати тысяч) тенге оказывается: 

1) инвалидам ІІІ и ІІІ группы, детям инвалидам до шестнадцати лет, лицам, воспитывающим ребенка инвалида согласно списков отдела Темирского района по социальному обеспечению филиала некоммерческого акционерного общества Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Актюбинской области на каждого человека без учета дохода; 

2) гражданам, страдающим онкологическими заболеваниями, инфицированным вирусом иммунодефицита человека и больным различной формой туберкулеза на период амбулаторного лечения, согласно списков государственного коммунального предприятия «Темирская районная больница» на праве хозяйственного ведения государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области» без учета дохода; 

3) одиноко проживающим престарелым гражданам обслуживаемым социальными работниками государственного учреждения «Темирский районный отдел занятости и социальных программ» на каждого человека без учета дохода; 

4) малобеспеченным семьям, доходы которых на каждого члена семьи не превышают 1 (одного) кратного размера прожиточного минимума, на основании списков, представленных акимами сельских округов, утвержденных специальной районной комиссии. 

Социальная  помощь действует на период чрезвычайного положения и на одного человека только по одной категории. 

Социальная помощь оказывается без предъявления документов и в случае прекращения чрезвычайного положения оплата прекращается.». 

          Проект решения «О внесении дополнения в решение районного маслихата  от  11 апреля 2016 года № 15 «Об утверждении  Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Темирском районе» размещен на сайте temirmaslihat.kz 6 апреля  2020 года,  на  портале открытых  нормативных правовых   актов  e-gov 6 апреля  2020 года.                                   

Темирский районный отдел занятости и социальных программ 

проект   жоба