14.04.2020  –  «Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 25 желтоқсандағы № 409 «2020–2022 жылдарға арналған Темір аудандық бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 9 және 106 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

1. Темір аудандық мәслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсандағы № 409 «2020-2022 жылдарға арналған Темір аудандық бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6626 тіркелген, 2019 жылғы 31 желтоқсанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1 тармақта:

1)    тармақшада:

кірістер – «9 435 770» сандары «9 454 492» сандарымен ауыстырылсын;

2) тармақшада:

шығындар – «9 594 544,2» сандары «10 409 936,1» сандарымен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 14-4), 14-5) тармақшалармен толықтырылсын:

«14-4) қоғамдық жұмыстарға 91 538 мың теңге;

14-5) шағын және орта бизнес субъектілерінің салықтық жүктемесін төмендетуге байланысты шығыстарды өтеуге 49 683 мың теңге.»;

мынадай мазмұндағы 4-1), 4-2) тармақшалармен толықтырылсын:

«4-1) Шұбарқұдық кентінде Қызылжар шағын ауданындағы Астана көшесінің көлік жолдарының құрылысына 95 335 мың теңге;

4-2) Шұбарқұдық кентінде Қызылжар шағын ауданының 2,0 км Астана көшесін  көшені жарықтандыру құрылысына 27 446 мың теңге.»;

мынадай мазмұндағы 22-2), 22-3) тармақшалармен толықтырылсын:

«22-2) төтенше жағдай кезеңінде халықтың жекелеген санаттарын азық-түлік және тұрмыстық жиынтығымен қамтамасыз етуге 40 600 мың теңге;

 22-3) халықтың әлеуметтік осал топтарының балалары үшін қашықтықтан оқытуды ұйымдастыруға 26 400 мың теңге.»;

осы шешімге 2-қосымшаға сәйкес 4-1-қосымшамен толықтырылсын.

 «Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 25 желтоқсандағы № 409 «2020-2022 жылдарға арналған Темір аудандық бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешімнің жобасы temirmaslihat.kz  сайтында 2020 жылғы 14 сәуірде, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет-порталында 2020 жылғы 14 сәуірде орналастырылды.     

Темір аудандық экономика және қаржы бөлімі

  -------------------

14.04.2020 – Пресс-релиз к  проекту решения Темирского районного маслихата «О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата от 25 декабря 2019 года № 409 «Об утверждении Темирского районного бюджета на 2020–2022 годы» 

В соответствии со статьями 9 и 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1.Внести в решение Темирского районного маслихата от 25 декабря 2019 года № 409 «Об утверждении Темирского районного бюджета на 2020-2022 годы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6626, опубликованное 31 декабря 2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения и дополнения:

в пункте 1:

в подпункте 1):

доходы – цифры «9 435 770» заменить цифрами «9 454 492»;

в подпункте 2):

затраты – цифры «9 594 544,2» заменить цифрами «10 409 936,1»;

дополнить подпунктами 14-4), 14-5) следующего содержания:

«14-4) на общественные работы 91 538 тысяч тенге;

14-5) на компенсацию потерь в связи со снижением налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего бизнеса 49 683 тысяч тенге.»;

дополнить подпунктами 4-1), 4-2) следующего содержания:

«4-1) на строительство автомобильных дорог улицы Астана в микрорайоне Кызылжар поселка Шубаркудык 95 335 тысяч тенге;

4-2)  на строительство уличного освещения 2,0 км улицы Астана в микрорайоне Кызылжар поселка Шубаркудык  27 446 тысяч тенге.»;

дополнить подпунктами 22-2)-22-3) следующего содержания:

«22-2) на обеспечение продуктово-бытовым набором отдельных категорий населения на период чрезвычайного положения 40 600 тысяч тенге;

22-3) на организацию дистанционного обучения для детей из социально - увязвимого слоя населения 26 400 тысяч тенге.»;

дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:

«10-1. Учесть в районном бюджете поступление займов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости 854 374,4 тысяч тенге.

Распределение указанных сумм займов определяется на основании постановления акимата района.»;

дополнить приложением 4-1 согласно приложению 2 к настоящему решению.

Проект решения «О внесении изменений и дополнений  в решение районного маслихата от 25 декабря 2019 года № 409 «Об утверждении Темирского районного бюджета на 2020–2022 годы» размещен на сайте temirmaslihat.kz  14 апреля 2020 года, на портале открытых нормативных правовых актов e-gov 14 апреля 2020 года.                                   

 Темирский районный отдел экономики и финансов

решение рус  каз

приложение рус  каз