ХАБАРЛАНДЫРУЛАР

Пресс-релиз Темір

19.02.2020–«Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 434 «2020– 2022 жылдарға арналған Темір қаласы бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Теміраудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа –релизі 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 91,104,1091 баптарына,Қазақстан Республикасының 2001 жылдың 23 қаңтарындағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы»  Заңының 6 бабына сәйкес:

1.Аудандық мәслихаттың  2020 жылғы  6 қаңтардағы № 434  «2020 – 2022 жылдарға арналған Темір қаласы бюджетін бекіту туралы»  (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6740 тіркелген, 2020 жылғы 24 қаңтарда  Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілердің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей  өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

1) кірістер – 95 516 мың теңге:

трансферттер түсімдері– 88 336 мың теңге;

2) шығындар –  95 871,3 мың теңге;

5) бюджет тапшылығы         (профицит)–  -355,3 мың теңге;

6) бюджет тапшылығын қаржыландыру(профицитті пайдалану) – 355,3 мың теңге.

«6-1. 2020 жылға арналған Темір қаласы бюджетінде аудандық бюджеттен  5 450 мың теңге  сомасында ағымдағы  нысаналы трансферт түсімі ескерілсін.».

«Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы   № 434  «2020–2022 жылдарға арналған Темір қаласы бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» шешімінің жобасы temirmaslihat.kzсайтында2020жылғы19ақпанда, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет-порталында 2020 жылғы19ақпанда орналастырылды. 

Темір  қаласы  әкімінің   аппараты

------------------

19.02.2020–Пресс–релиз к  проекту решенияТемирского районного маслихата «О  внесении изменений  и дополнения в решение  районного маслихата от 6 января 2020 года № 434 «Об утверждении бюджета  города  Темира на2020– 2022годы» 

В соответствии со статьей  9–1, 104,109-1 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан  от 4 декабря 2008 года,  статьей  6 ЗаконаРеспублики Казахстан от 23 января 2001 года«Оместном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

         1.Внести в решение районного маслихата  от 6 января  2020 года  № 434 «Об утверждении бюджета  города  Темир на 2020 - 2022 годы» (зарегистрированное в Реестре   государственнойрегистрации  нормативных правовых актов № 6740, опубликованное 24 января 2020 год в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде), в том числе на 2020год следующие изменения и дополнение:

1) доходы – 95516 тысяч тенге:

поступления трансфертов – 88336 тысяч тенге;

         2) затраты – 95 871,3  тысяч тенге;

         5) дефицит (профицит) бюджета – -355,3 тысяч тенге;

         6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 355,3 тысяч тенге.

          «6–1. Учесть  в бюджете города Темира на 2020 год поступление целевого текущего  трансферта  из районного  бюджета в сумме 5 450 тысяч тенге.».

Проект решения Темирского районного маслихата «О внесении изменений и дополненияв решение районного маслихата от 6 января 2020 года № 434 «Об утверждении бюджета города  Темира  на 2020- 2022 годыразмещенна сайте temirmaslihat.kz19февраля 2020года,напортале открытых нормативных правовых актовe-gov19февраля2020года. 

Аппарат  акима   города  Темира

подробнее 

 

Пресс-релиз Қайыңды

20.02.2020–  «Аудандық мәслихаттың 2020  жылғы 6 қаңтардағы №431 «2020-2022 жылдарға арналған Қайыңды ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы»Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа –релизі 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы   Бюджет кодексінің 9-1, 109-1 бабтарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

1. Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы №431 «2020 – 2022 жылдарға арналған Қайыңды ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6743 тіркелген, 2020 жылғы 24 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне, оның ішінде 2020 жылға келесідей өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:  

         1 тармақта:

1)    тармақшада:

кірістер – «45 321» сандары «48 734» сандарымен ауыстырылсын;

трансферттер түсімдері – «42 758» сандары «46 171» сандарымен ауыстырылсын;

         2) тармақшада:

шығындар –  «45 321» сандары «48 734» сандарымен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 6 - 1 тармақтары толықтырылсын:

         «6-1. 2020 жылға арналған Қайыңды ауылдық округі бюджетінде аудандық бюджеттен 3 413 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферт түсімі ескерілсін.

         Ағымдағы нысаналы трансферттің аталған сомасын бөлу Қайыңды ауылдық округ әкімінің шешімі негізінде айқындалады.».

«Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 431 «2020 – 2022 жылдарға арналған Қайыңды ауылдық округі бюджетін бекіту туралы» шешіміне  өзгерістер  мен  толықтыру енгізу туралы» шешімінің жобасы temirmaslihat.kzсайтында 2020жылғы 20ақпанда, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет-порталында 2020 жылы 20ақпанда орналастырылды.

 Қайыңды ауылдық округі әкімінің аппараты

--------------------

20.02.2020–Пресс– релиз к  проекту решенияТемирского районного маслихата «О внесении изменений  и дополнения в решение районного  маслихатаот 6 января 2020 года 431 «Об утверждении бюджета Каиндинского  сельского округа на 2020-2022 годы» 

В соответствии со статьями 9–1, 109­­–1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года,  статьей 6 Закона  Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлениив Республике Казахстан»:

1. Внести в решение районного маслихата от 6 января 2020 года №431 «Об утверждении бюджета Каиндинского сельского округа на 2020 – 2022 годы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных  правовых актов  № 6743, опубликованное 24 января 2020 года в эталонном  контрольном банке нормативных правовых актов Республики  Казахстан  в  электронном виде), в том числе на 2020 год следующие изменения и дополнение:

в пункте 1:

в подпункте 1):

доходы – цифры «45 321» заменить цифрами «48 734»;

поступления трансфертов – цифры «42 758» заменить цифрами «46 171»;

в  подпункте  2):

затраты – цифры «45 321» заменить  цифрами «48 734»;

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

«6-1. Учесть в бюджете Каиндинского сельского округа на 2020 год поступление целевого текущего  трансферта  из районного  бюджета в сумме    3 413 тысяч тенге.

Распределение указанной суммы целевого текущего трансферта определяется на основании решения акима Каиндинского сельского округа.».

Проект  решения «О  внесении изменений  и дополнения  в решение  районного маслихатаот 6 января 2020 года № 431  «Об утверждении  бюджета  Каиндинского сельского округа на  2020– 2022 годы»размещенна сайте temirmaslihat.kz20февраля 2020 года,напортале открытых нормативных правовых актовe-gov20февраля2020года. 

Аппарат акима Каиндинского сельского округа

подробнее

 

Пресс-релиз Кеңестуы

19.02.2020– «Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 429«2020– 2022жылдарға арналған Кеңестуы ауылдық округ бюджетін бекіту туралы»шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы»Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасынабаспа–релизі                                                            

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 9-1, 104 баптарына,Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

1. Аудандық маслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 429 «2020 – 2022 жылдарға арналған Кеңестуы ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне, оның ішінде2020 жылға келесідей өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

1) кірістер   82 313мың теңге:

         трансферттер түсімдері    79 061  мың теңге;

2) шығындар  82 659,9  мың теңге;

5) бюджет тапшылығы(профициті)  -346,9 мың теңге;

6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)346,9  мың теңге.

6-1. 2020 жылға арналған Кеңестуы ауылдық округ бюджетінде аудандық бюджеттен 7 200 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферт түсімі ескерілсін.

«Аудандық маслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 429«2020– 2022жылдарға арналған Кеңестуы ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» шешімінің жобасы temirmaslihat.kz сайтында 2020 жылғы 19ақпанда, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет-порталында 2020  жылғы 19ақпанда  орналастырылды.  

 Кеңестуы  ауылдық округі әкімінің аппараты

------

19.02.2020– Пресс–релизк  проекту решения Темирского районного маслихата«О внесении изменений и дополненияв решениерайонного маслихата от 6 января 2020 года № 429 «Об утверждении  бюджета  Кенестуского сельского округа на2020-2022 годы» 

В соответствии со статьями 9-1,104 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января  2001 года  «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1. Внести в решение районного маслихата от 6 января 2020 года № 429 «Об утверждении бюджета Кенестуского сельского округа на 2020-2022 годы» следующие изменения и дополнение:

1) доходы   82 313 тысяч тенге:

поступления трансфертов    79 061 тысяч тенге;

2) затраты 82 659,9 тысяч тенге;

5) дефицит ( профицит)  бюджета   - 346,9 тысяч тенге;

6) финансирование дефицита(исползование профицита) бюджета 346,9 тысяч тенге.

6-1. Учесть в бюджете Кенестуского сельского округа на 2020 год поступление целевого текущего трансферта из районного бюджета в сумме 7 200 тысяч тенге.

Проект решения «О внесении изменений и дополнения в решение  районного маслихата от 6 января 2020 года № 429 «Об утверждении бюджета Кенестуского сельского округа на 2020-2022 годы»размещен на сайте temirmaslihat.kz 19 февраля2020 года, напортале открытых нормативных правовых актов e-gov19февраля 2020 года. 

Аппарат  акима Кенестуского  сельского округа

подробнее 

 

Пресс-релиз Жаксымай

20.02.2020–«Темір аудандық мәслихатының 2020 жылғы 6 қаңтардағы №428 «2020 – 2022 жылдарға арналған Жақсымай ауылдықокруг бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы»Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына баспа – релизі 

«Темір аудандық мәслихатының 2020 жылғы 6 қаңтардағы №428 «2020 – 2022 жылдарға арналған Жақсымай ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» шешім жобасыҚазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Кодексінің 106, 109-1баптарына және Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес әзірленді.

2020 жылға арналған Жақсымай ауылдық округ бюджетіне аудандық бюджеттен 3016 мың теңге көлемінде ағымдағы нысаналы трансферттер бөлінді.

Салықтық түсімдер 210 мың теңге артып, салықтық емес түсімдердің көлемі 210 мың теңгеге азайтылды.

Өзгерістер енгізілгеннен кейін:

-         кірістер – 65153 мың теңге;

-         салықтық түсімдер – 4143 мың теңге;

-         салықтық емес түсімдер – 300 мың теңге;

-         шығындар – 65153 мың теңге болып бекітілді.

«Темір аудандық мәслихатының 2020 жылғы 6 қаңтардағы №428 «2020 – 2022 жылдарға арналған Жақсымай ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы»шешімнің жобасы temirmaslihat.kz сайтында2020 жылдың20ақпанында, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет-порталында 2020 жылдың20ақпанындаорналастырылды. 

 Темір аудандық экономика және қаржы бөлімі

-------------

20.02.2020– Пресс - релиз к проекту решения«О внесенииизменений и дополнения в решение Темирского районного маслихата от 6 января 2020 года №428 «Об утверждении бюджета Жаксымайского сельского округа на 2020 - 2022 годы» 

Проект решения «О внесении изменений и дополнения в решение Темирского районного маслихата от 6 января 2020 года №428» об утверждении бюджета Жаксымайского сельского округа на 2020 – 2022 годы» разработан в соответствии со статьями 106, 109-1 Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года «Бюджетный кодекс Республики Казахстан» и статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении».

В бюджет Жаксымайского сельского округа на 2020 год из районного бюджета выделены целевые текущие трансферты в сумме 3016 тыс. тенге.

Налоговые поступления увеличены на 210 тыс. тенге, уменьшен объем неналоговых поступлений на 210 тыс. тенге.

После внесения изменений:

- доходы – 65153 тысяч тенге;

- налоговые поступления – 4143 тысяч тенге;

- неналоговые поступления – 300 тысяч тенге;

- расходы – 65153 тыс. тенге.

Проект решения «О внесении изменений и дополнения в решение Темирского районного маслихата от 6 января 2020 года №428«Об утверждении бюджета Жаксымайского сельского округа на 2020 – 2022 годы» размещен на сайте temirmaslihat.kz 20 февраля 2020 года, на интернет-портале открытых нормативных правовых актов e-gov 20 февраля 2020 года. 

Темирский районный отдел экономики и финансов

подробнее

 

Пресс-релиз Алтыкарасу

20.02.2020«Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 427 «2020– 2022 жылдарға арналған Алтықарасу ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы»Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі                                                                 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 9–1,104, 109–1 баптарына,  Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

1. Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 427 «2020-2022 жылдарға арналған Алтықарасу ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» (норматиқтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6742 тіркелген, 2020 жылғы 24 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің  электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған), оның ішінде 2020 жылға келесідей өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

1) тармақта:

1) тармақшада:

 кірістер – «23 516» сандары «27516»сандарымен ауыстырылсын;           

         трансферттер түсімдері  -  «20 353» сандары  «24 353» сандарымен ауыстырылсын;

2) шығындар – «23 516» сандары  «27 516» сандарымен ауыстырылсын;

мынандай мазмұндағы  4 – 1 тармақпен толықтырылсын:

«4 – 1. 2020 жылға арналған Алтықарасу  ауылдық  округ  бюджетінде  аудандық бюджеттен  4000  мың  теңге  сомасында  ағымдағы  нысаналы  трансферт ескерілсін.

Ағымдағы нысаналы трансферттің  сомасын  бөлу Алтықарасу ауылдық

округ әкімінің шешімі негізінде айқындалады.».

 «Аудандық мәслихаттың  2020 жылғы 6 қаңтардағы № 427 «2020 – 2022 жылдарға арналған Алтықарасу ауылдық округ бюджетін бекіту туралы»шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы»шешімініңжобасыtemirmaslihat.kz сайтында 2020 жылғы 20ақпанда, e-gov ашық нормативтiк құқықтықактiлердің интернет-порталында 2020 жылғы 20ақпанда орналастырылды. 

 Алтықарасу ауылдық округі әкімінің аппараты

-------------

20.02.2020– Пресс – релиз к  проекту решенияТемирского районного маслихата «О внесений изменений и дополнения в решение районного маслихата от 6 января 2020 года № 427 «Об утверждении бюджета Алтыкарасуского сельского округана2020-2022 годы» 

В соответствии со статьями  9–1, 109–1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января  2001 года  «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1. Внести в решение районного маслихата от 6 января 2020 года № 427 «Об утверждений бюджета Алтыкарасуского сельского округа на 2020-2022 годы»(зарегистрированное в Реестре государственной регистраций нормативных правовых актов № 6742, опубликованное 24 января 2020 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов республики Казахстан в электронном виде), в том числе на 2020 год следующие изменения и дополнение:

в пункте 1:

в подпункте 1):

доходы  - цифры «23 516» заменить цифрами  «27 516»;

поступления трансфертов – цифры «20 353» заменить цифрами «24 353»;

2) затраты – цифры «23516» заменить цифрами «27 516»;

Дополнить пунктом 4 -1 следующего содержания:

«4–1. Учесть  в бюджете Алтыкарасуского сельского округа на 2020 год поступление целевого текущего трансферта из районного бюджета в сумме 4 000 тысяч тенге.

Распределение указанной суммы целевого текущего трансферта определяется на оснований решения акима Алтыкарасуского сельского округа.».

Проект решения Темирского районного маслихата «О внесений изменений и дополненияв решение районного маслихата от 6 января 2020 года № 427 «Об утверждении бюджета Алтыкарасуского сельского округа на 2020-2022 годы»размещен на сайте temirmaslihat.kz 20февраля2020 года, напортале открытых нормативных правовых актовe-gov20февраля 2020 года. 

Аппарат акима Алтыкарасуского сельского округа

подробнее

 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 4 из 16

Қазақстан Республикасының
мемлекеттік рәміздері

gerb_kz