04.11.2019– «Темір аудандық мәслихаттың 2017 жылғы 14 маусымдағы № 110 «Темір ауданында тұрғын үй көмегін көрсету мөлшерін және тәртібін айқындау  туралы»   шешіміне    өзгерістер    енгізу туралы» Темір  аудандық  мәслихатының  шешімінің жобасына баспа – релизі

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін–өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының 2016 жылғы     6 сәуірдегі «Құқықтық актілер туралы» Заңының 50 бабына сәйкес Темір аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Темір аудандық мәслихатының 2017 жылғы 14 маусымдағы № 110 «Темір ауданында тұрғын үй көмегін көрсету мөлшерін және тәртібін айқындау туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5599 тіркелген, 2017 жылы 25 шілдеде «Темір» газетінде жарияланған) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

жоғарыда көрсетілген шешіммен айқындалған Темір ауданында тұрғын үй көмегін көрсету мөлшері және тәртібінде:

1 тармакта:

1) тармақша мынадай жаңа редакцияда жазылсын:

«1) тұрғынжайдың меншiк иелерi немесе жалдаушылары (қосымша жалдаушылары) болып табылатын отбасыларға (азаматтарға) коммуналдық қызметтердi және телекоммуникация желісіне қосылған телефонға абоненттік төлемақының өсуі бөлігінде байланыс қызметтерін тұтынуына;»;

3 және 4 тармақтар мынадай жаңа редакцияда жазылсын:

«3. Аталған жерлерде тұрақты тұратын адамдарға коммуналдық қызметтер көрсету ақысын төлеу үшін жеткізушілер ұсынған шоттар бойынша тұрғын үй көмегі бюджет қаражаты есебінен көрсетіледі.

4. Отбасы (азамат) (не нотариат куәландырған сенімхат бойынша оның өкілі) тұрғын үй көмегін тағайындау үшін «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясына» (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) немесе «электрондық үкімет» веб–порталына тоқсанына бір рет жүгінуге құқылы.».

«Темір аудандық мәслихаттың 2017 жылғы 14 маусымдағы № 110 «Темір ауданында тұрғын үй көмегін көрсету мөлшерін және тәртібін   айқындау   туралы»   шешіміне   өзгерістер   енгізу   туралы» шешімнің жобасы temirmaslihat.kz сайтында 2019 жылғы 4 қарашада, e-gov ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында 2019 жылғы 4 қарашада орналастырылды.

Темір аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі                                     

 ------------

04.11.2019 -Пресс-релиз к проекту решения Темирского районного маслихата«О внесении изменений врешение Темирского районного маслихатаот 14 июня2017 года № 110 «Об определении размера   и порядка оказания   жилищной    помощи    вТемирском районе» 

В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от  23января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», статьей 50 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах» Темирский районный маслихат РЕШИЛ:

1. Внести в решение Темирского районного маслихата от 14 июня 2017 года № 110 «Об определении размера и порядка оказанияжилищной помощи в Темирском районе» (зарегистрированное в Реестре государственнойрегистрации нормативных правовых актов№ 5599, опубликованное 25 июля 2017 года в газете «Темір») следующие изменения:

в Размере и порядке оказания жилищной помощи в Темирском районе, определенным вышеуказанным решением:

в пункте 1:

подпункт 1) изложить в следующей новой редакции:

«1) потребления коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций, семьям (гражданам), являющимся собственниками или нанимателями (поднанимателями) жилища;»;

пункты 3 и 4 изложить в следующей новой редакции:

«3. Жилищная помощь оказывается по предъявленным поставщиками счетам на оплату коммунальных услуг за счет бюджетных средств лицам, постоянно проживающим в данной местности.

4. Семья (гражданин) (либо его представитель по нотариально заверенной доверенности) вправе обратиться в «Государственную корпорацию«Правительство для граждан» (далее – Государственная корпорация) или на веб–портал «электронного правительства» за назначением жилищной помощи один раз в квартал.».

Проект решения «О внесении изменений врешение Темирского районного маслихатаот 14 июня2017 года № 110 «Об определении размера  и порядка оказанияжилищной помощи вТемирском районе» размещен на сайте temirmaslihat.kz 4 ноября 2019 года, на интернет-портале открытыхнормативныхправовых актовe-gov4 ноября 2019 года.

       Темирский районный отдел занятости и социальных программ 

Решение рус каз