04.05.2020 – «Аудандық  мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 432 «2020 –2022 жылдарға арналған Саркөл ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына баспа - релизі 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы   Бюджет кодексінің 9–1, 109-1 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

1. Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 432 «2020–2022 жылдарға арналған Саркөл ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6738 тіркелген, 2020 жылғы 24 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне, оның ішінде 2020 жылға келесідей өзгерістер мен толықтыру ұсынылады:

1 тармақта:

1) кірістер 142 331мың теңге;

трансферттер түсімдері 129 311 мың теңге;

2) шығындар 204 317,3 мың теңге;

5) тармақшада:

бюджет тапшылығы (профицит) 61 986,3 мың теңге;

6) тармақшада:

бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 61 986,3 мың теңге;

7 тармақта:

2020 жылға арналған Саркөл ауылдық округ бюджетте аудандық бюджеттен 0 мың тенге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттің түсімі ескерілсін.

мынадай мазмұндағы 7-1 тармақпен толықтырылсын:

7-1. Саркөл ауылдық округ бюджетте Жұмыспен қамтудың жол картасы шеңберінде шараларды қаржыландыру үшін 57 704,5 мың теңге қарыздар түсімі көзделсін.

Аталған қарыздар түсімі сомаларын бөлу Саркөл ауылдық округ әкімінің шешімі негізінде айқындалады.

«Аудандық  мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 432 «2020 –2022 жылдарға арналған Саркөл ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» шешімінің жобасы temirmaslihat.kz  сайтында 2020  жылғы 4 мамыр, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің  интернет - порталында 2020 жылы 4 мамыр  орналастырылды.

 Саркөл ауылдық округі әкімінің аппараты

 ----------------

04.05.2020 – Прес – релиз к проекту решения Темирского районного  маслихата  «О  внесении  изменений и дополнения в решение  районного  маслихата от 6 января 2020 года № 432  «Об  утверждении  бюджета Саркульского сельского округа на  2020 2022 годы»

 

 В соответствии со статьями 9–1, 109–1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

         1. Внести в решение  районного  маслихата  от 6 января 2020 года  № 432 «Об утверждении  бюджета Саркульского сельского на 2020 – 2022 годы» (зарегистрировованное в Рестре государственной  регистрации нормативных правовых актов № 6738, опубликованное 24 января 2020 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики  Казахстан  в  электронном виде), в том числе на 2020 год:

          в пункте 1:

1)    доходы 142 331 тысяч тенге;

поступления трансфертов 129 311 тысяч тенге;

2)    затраты 204 317,3 тысяч тенге;

5) дифицит (профицит) бюджета -61 986,3 тысяч тенге;

6) финансирование дифицита (использование дифицита) бюджета 61 986,3 тысяч тенге;

7. Учесть в бюджете Саркульского сельского округа на 2020 год поступление целевого текущего трансферта из районного бюджета в сумме 0 тысяч тенге.

дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

«7-1. Учесть в бюджете Саркульского сельского округа поступление займов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости 57 704,5 тысяч тенге.

Распределение указанных сумм займов определяется на основании решения акима Саркульского сельского округа.

          Проект  решения «О  внесении  изменений и дополнения в решение  районного  маслихата от 6 января 2020 года № 432  «Об  утверждении  бюджета Саркульского сельского округа на  2020–2022 годы»»  размещен  на  сайте  temirmaslihat.kz  4 мая  2020 года,  на  портале открытых  нормативных  правовых    актов  e-gov 4 мая  2020года.                                   

 Аппарат акима Саркульского сельского округа                                       

решение  рус  каз

приложение рус  каз