25.05.2020  –  Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 25 желтоқсандағы   № 409 «2020–2022 жылдарға арналған Темір аудандық бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 9 және 106 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін–өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес;  

1. Темір аудандық мәслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсандағы № 409 «2020–2022 жылдарға арналған Темір аудандық бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6626 тіркелген, 2019 жылғы 31 желтоқсанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне, оның ішінде 2020 жылға:

1) кірістер – 9 745 332 мың теңге;

трансферттер түсімдері – 6 823 462 мың теңге;

2) шығындар – 10 700 776,1 мың теңге;

6 тармақта:

14) мемлекеттік мәдениет ұйымдарының және архив мекемелерінің басқарушы және негізгі персоналына мәдениет ұйымдарындағы және архив мекемелеріндегі ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық айлықақысына қосымша ақылар белгілеуге 31 152  мың теңге;

10 тармақта:

1) Тасқопа ауылында су құбыры желілерінің құрылысына  115 258 мың теңге;

2) Кеңқияқ ауылында су құбыры желілерін қайта жаңартуға 369 454  мың теңге;

6) Шұбарқұдық кентінде Қызылжар шағын ауданындағы Астана көшесінің көлік жолдарының құрылысына  10 593 мың теңге;

7) Шұбарқұдық кентіндеҚызылжар шағын ауданының 2,0 км Астана көшесін жарықтандыру құрылысына  2 740 мың теңге;

11 тармақта:

2020 жылға арналған ауданның жергілікті атқарушы органының резерві –         33 158 мың теңге.

«Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 25 желтоқсандағы № 409 «2020–2022 жылдарға арналған Темір аудандық бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімнің жобасы temirmaslihat.kz  сайтында 2020 жылғы 25 мамырда, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет-порталында 2020 жылғы 25 мамырда орналастырылды.   

Темір аудандық экономика және қаржы бөлімі 

 --------------- 

          25.05.2020 – Пресс–релиз к  проекту решения Темирского районного маслихата «О внесении изменений в решение районного маслихата от25 декабря 2019 года № 409 «Об утверждении Темирского районного бюджета на 2020 – 2022 годы» 

В соответствии со статьями 9 и 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от           23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1.Внести в решение Темирского районного маслихата от 25 декабря  2019 года № 409 «Об утверждении Темирского районного бюджета на  2020–2022 годы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6626, опубликованное 31 декабря 2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения, в том числе на 2020 год:

1) доходы – 9 745 332 тысяч тенге;

поступления трансфертов – 6 823 462  тысяч тенге;

2) затраты – 10 700 776,1 тысяч тенге;

в пункте 6:

14) на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений  31 152 тысяч тенге;

в пункте 10:a

1) на строительство водопроводных сетей в селе Таскопа  115 258 тысяч тенге;

2) на реконструкцию водопроводных сетей в селе Кенкияк  369 454 тысяч тенге;

6) на строительство автомобильных дорог улицы Астана в микрорайоне Кызылжар поселка Шубаркудык 10 593 тысяч тенге;

7) на строительство уличного освещения 2,0 км улицы Астана в микрорайоне Кызылжар поселка Шубаркудык  2 740 тысяч тенге;

в пункте 11:

Резерв местного исполнительного органа района на 2020 год в сумме 33 158 тысяч тенге.

Проект решения «О внесении изменений в решение районного маслихата от 25 декабря 2019 года № 409 «Об утверждении Темирского районного бюджета на 2020 – 2022 годы» размещен на сайте temirmaslihat.kz  25 мая 2020 года, на портале открытых нормативных правовых актов e-gov 25 мая 2020 года.                               

 Темирский районный отдел экономики и финансов

решение рус каз

приложение рус каз