05.08.2020  –  «Аудандық мәслихаттың 2020  жылғы 6 қаңтардағы №432 «2020-2022 жылдарға арналған Саркөл ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгеріс енгізу туралы» Темір  аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 9–1,  109-1 бабтарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

1. Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы №432 «2020 – 2022 жылдарға арналған Саркөл ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгеріс енгізілсін (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №6738 тіркелген, 2020 жылғы 24 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған), оның ішінде 2020 жылға:

3 тармақ келесідей жаңа редакцияда жазылсын:

3. 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап:

1) жалақының ең төменгі мөлшері 42 500 теңге;

2) жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтiк төлемдердi есептеу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, айыппұл санкцияларын, салықтарды және басқа да төлемдердi қолдану үшiн айлық есептiк көрсеткiш 2 651 теңге;

3) базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерін есептеу үшін ең төмен күнкөріс деңгейінің шамасы 31 183 теңге;

2020 жылғы 1 сәуірден бастап:

1) жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтiк төлемдердi есептеу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айыппұл санкцияларын, салықтарды және басқа да төлемдердi қолдану үшiн айлық есептiк көрсеткiш  2 778 теңге;

2) базалық әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерлерiн есептеу үшiн ең төмен күнкөрiс деңгейiнiң шамасы 32 668 теңге белгіленгені ескерілсін және басшылыққа алынсын.

         «Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 432 «2020 – 2022 жылдарға арналған Саркөл ауылдық округі бюджетін бекіту туралы» шешіміне  өзгеріс енгізу туралы» шешімінің жобасы temirmaslihat.kz  сайтында 2020  жылғы 05 тамызда, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің  интернет - порталында 2020 жылы 05 тамызда  орналастырылды 

Саркөл ауылдық округ әкімінің аппараты

------------

 05.08.2020 – Пресс – релиз  к  проекту  решения Темирского районного  маслихата  «О внесении изменения в решение районного  маслихата от  6 января 2020 года 432 «Об утверждении бюджета Саркульского сельского округа на 2020-2022 годы» 

В соответствии со статьями 9–1, 109­­–1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года,  статьей 6 Закона  Республики Казахстан от   23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1. Внести в решение районного маслихата от 6 января 2020 года № 432 «Об утверждении бюджета Саркульского сельского округа на 2020 – 2022 годы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных  правовых актов  № 6738, опубликованное 24 января 2020 года в эталонном  контрольном банке нормативных правовых актов Республики  Казахстан  в  электронном виде), в том числе на 2020 год:

пункт 3 изложить в следующей новой редакции:

3.Принять к сведению и руководству, что с 1 января 2020 года установлено:

1) минимальный размер заработной платы 42 500 тенге;

2) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан                2 651 тенге;

3) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат 31 183 тенге;

с 1 апреля 2020 года:

1) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан  2 778 тенге;

        2) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат 32 668 тенге.».

        Проект  решения «О  внесении изменения  в решение   районного  маслихата  от 6 января 2020 года  № 432  «Об утверждении  бюджета  Саркульского сельского округа на  2020 – 2022 годы»  размещен  на  сайте  temirmaslihat.kz  05 августа  2020 года,  на  портале открытых  нормативных  правовых    актов  e-gov 05 августа  2020 года.                                

  Аппарат  акима   Саркульского сельского округа 

решение рус каз

приложение рус каз