12.10.2020 – «Темір аудандық мәслихатының 2017 жылғы 14 маусымдағы № 110 «Темір ауданында тұрғын үй көмегін көрсету мөлшерін және тәртібін айқындау туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Темір   аудандық   мәслихатының   шешімінің   жобасына   баспа – релизі  

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін–өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының 2016 жылғы   6 сәуірдегі «Құқықтық актілер туралы» Заңының 50 бабына сәйкес:

1. Темір аудандық мәслихатының 2017 жылғы 14 маусымдағы № 110 «Темір ауданында тұрғын үй көмегін көрсету мөлшерін және тәртібін айқындау туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 5599 тіркелген,  2017 жылы 25 шілдеде «Темір» газетінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

жоғарыда көрсетілген шешіммен айқындалған Темір ауданында тұрғын үй көмегін көрсету мөлшерінде және тәртібінде:

3. Тұрғын үй көмегі аз қамтылған отбасыларға (азаматтарға) коммуналдық қызметтер көрсету ақысын төлеу үшін жеткізушілер ұсынған шоттар бойынша бюджет қаражаты есебінен көрсетіледі.

         4. Аз қамтылған отбасы (азамат) (не нотариат куәландырған сенімхат бойынша оның өкілі) тұрғын үй көмегін тағайындау үшін «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясына» (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) немесе «электрондық үкімет» веб–порталына тоқсанына бір рет жүгінуге құқылы.

5. Құжаттарды қарау және тұрғын үй көмегін көрсету туралы шешім қабылдау немесе көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап беру мерзімі Мемлекеттік корпорациядан немесе «электрондық үкіметтің» веб–порталынан құжаттардың толық топтамасын алған күннен бастап сегіз жұмыс күнін құрайды.

9. Отбасы (азамат) (не нотариат куәландырған сенімхат бойынша оның өкілі) қайта өтініш берген кезде осы Ереженің 10-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, отбасының табыстарын растайтын құжаттарды және коммуналдық шығыстардың шоттарын ғана ұсынады.».

 «Темір аудандық мәслихатының 2017 жылғы 14 маусымдағы № 110 «Темір ауданында тұрғын үй көмегін көрсету мөлшерін және тәртібін айқындау туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» шешімнің жобасы temirmaslihat.kz сайтында 2020 жылғы 12 қазанда, e-gov ашық нормативтік құқықтық  актілердің интернет-порталында 2020 жылғы 12 қазанда орналастырылды.  

Темір аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 

---------------                                     

12.10.2020 - Пресс-релиз к  проекту решения Темирского районного маслихата «О внесении изменений и дополнения в решение Темирского районного маслихата  от 14 июня 2017 года № 110 «Об определении размера и порядка оказания жилищной помощи в Темирском районе» 

В  соответствии  со статьей  6  Закона  Республики  Казахстан от  23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении  в  Республике Казахстан», статьей 50 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах»:

1. Внести в решение Темирского районного маслихата от 14 июня  2017 года № 110 «Об определении размера и порядка оказания жилищной помощи в Темирском районе» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5599, опубликованное 25 июля 2017 года в газете «Темір») следующие изменения и  дополнение:

в Размере и порядке оказания жилищной помощи в Темирском районе, определенным вышеуказанным решением:

3. Жилищная помощь оказывается по предъявленным поставщиками счетам на оплату коммунальных услуг за счет бюджетных средств малообеспеченным семьям (гражданам).

4. Малообеспеченная семья (гражданин) (либо его представитель по нотариально заверенной доверенности) вправе обратиться в «Государственную корпорацию «Правительство для граждан» (далее – Государственная корпорация) или на веб–портал «электронного правительства» за назначением жилищной помощи один раз в квартал.

         5.  Срок рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении жилищной помощи либо мотивированный ответ об отказе со дня принятия полного комплекта документов от Государственной корпорации либо через веб-портал «электронного правительства» составляет восемь рабочих дней.

9. При повторном обращении малообеспеченная семья (гражданин) (либо его представитель по нотариально заверенной доверенности) представляет только подтверждающие документы о доходах семьи и счета на коммунальные расходы, за исключением случая, предусмотренного пунктом 10 настоящих Правил.

Проект решения «О внесении изменений и дополнения в решение Темирского районного маслихата  от 14 июня 2017 года № 110 «Об определении размера и порядка оказания жилищной помощи в Темирском районе» размещен  на сайте temirmaslihat.kz 12 октября 2020 года,  на  интернет-портале  открытых нормативных правовых актов e-gov 12 октября 2020 года.  

Темирский районный отдел занятости и социальных программ 

решение рус каз