11.05.2021  –  «Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 550 «2021–2023 жылдарға арналған Темір аудандық бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 9 және 106 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:    1. Темір аудандық мәслихатының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 550 «2021-2023 жылдарға арналған Темір аудандық бюджетін бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7873 болып тіркелген) шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізіледі, оның ішінде 2021 жылға:

 

1. 2021–2023 жылдарға арналған Темір аудандық бюджеті тиісінше 1, 2 және 3–қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

1) кірістер  8 148 017,5 мың теңге:

салықтық түсімдер  3 552 940 мың теңге;

салықтық емес түсімдер  27 116 мың теңге;

негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер  17 202 мың теңге;

трансферттер түсімдері  4 550 759,5 мың теңге;

2) шығындар   8 504 413,9 мың теңге;                  

3) таза бюджеттік кредиттеу  29 459 мың теңге:

бюджеттік кредиттер  65 632 мың теңге;

бюджеттік кредиттерді өтеу  36 173 мың теңге;

4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо  0 теңге:

қаржы активтерiн сатып алу  0 теңге;

мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер  0 теңге;

5) бюджет тапшылығы (профициті)  -385 855,4 мың теңге;

6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
385 855,4 мың теңге:

қарыздар түсімі  65 632 мың теңге;

қарыздарды өтеу 36 173 мың теңге;

бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 356 396,4 мың теңге.

10 тармақ толықтырылды:

7–2) Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға 14 994 мың теңге.

Аталған сомаларды бөлу аудан әкімдігінің қаулысы негізінде айқындалады.

 «Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 550    «2021 – 2023 жылдарға арналған Темір аудандық бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» шешімнің жобасы temirmaslihat.kz  сайтында 2021 жылғы 11 мамырда, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет-порталында 11 мамырда 2021 жылы орналастырылды.     

Темір аудандық экономика және қаржы бөлімі

----------------- 

11.05.2021 – Пресс – релиз к  проекту решения Темирского районного маслихата «О внесении изменений и дополнения в решение районного маслихата от 24 декабря 2020 года № 550 «Об утверждении Темирского районного бюджета на 2021-2023 годы» 

В соответствии со статьями 9 и 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от       23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1. Внести в решение Темирского районного маслихата от 24 декабря 2020 года № 550 «Об утверждении Темирского районного бюджета на 2021-2023 годы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7873) изменения и дополнение, в том числе на 2021 год:

1. Утвердить Темирский районный бюджет на 2021–2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

1) доходы  8 148 017,5 тысяч тенге:

налоговые поступления   3 552 940 тысяч тенге;

неналоговые поступления   27 116 тысяч тенге;

поступления от продажи основного капитала  17 202 тысяч тенге;

поступления трансфертов   4 550 759,5 тысяч тенге;

2) затраты  8 504 413,9 тысяч тенге;

3) чистое бюджетное кредитование  29 459 тысяч тенге:

бюджетные кредиты  65 632 тысяч тенге;

погашение бюджетных кредитов   36 173 тысяч тенге;

4) сальдо по операциям с финансовыми активами  0 тенге:

приобретение финансовых активов   0 тенге;

поступления от продажи финансовых активов государства  0 тенге;

5) дефицит (профицит) бюджета  -385 855,4 тысяч тенге;

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета  385 855,4 тысячи тенге:

поступление займов  65 632 тысяч тенге;

погашение займов  36 173 тысяч тенге;

используемые остатки бюджетных средств  356 396,4 тысяч тенге.

Пункт 10 дополнен:

7–2) на обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан 14 994 тысяч тенге.

Распределение указанных сумм определяется на основании постановления акимата района.

Проект решения «О внесении изменений и дополнения в решение районного маслихата от 24 декабря 2020 года № 550 «Об утверждении Темирского районного бюджета на 2021 – 2023 годы» размещен на сайте temirmaslihat.kz  11 мая 2021 года, на портале открытых нормативных правовых актов e-gov 11 мая 2021 года.                                

 Темирский районный отдел экономики и финансов

решение рус каз

приложение рус каз